Excellente school

Lees hier het juryrapport van de Inspectie waarom we in 2014 het predicaat excellente basisschool hebben behaald.

Kindcentrum Willem-Alexander is een kleine basisschool die krachtig en daadkrachtig staat in de wijk. De school heeft de uitgangspunten van de Kanjertraining naar het niveau van de wijk weten te tillen (Kanjerwijk) en zo zorgt ze ervoor dat haar missie en visie wijkbreed worden uitgedragen.

Vanuit deze visie op de school en de wijk, aangevuld met een sterke leiding en een doelgericht samenwerkend team, heeft de school de laatste jaren hoge opbrengsten weten te realiseren op de kernvakken en andere vormingsgebieden.

Er is op schoolniveau een permanente focus op verbetering van het onderwijs en het zoeken naar mogelijkheden om het aanbod voor de leerlingen verder te verfijnen. Dit gebeurt mede op basis van een scherp oog voor de leerbehoeften van de leerlingen. Dit wordt aangevuld met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle teamleden voor alle leerlingen. Deze gezamenlijkheid, die aansluit bij de principes van de Kanjertraining, wordt gecoördineerd en aangestuurd door een ambitieuze schoolleider.

De resultaten op de kernvakken zijn de laatste jaren sterk verbeterd en bevinden zich voor de jaren 2013 en 2014 boven de door de jury gestelde excellentiegrens. Ook op de aanvullende leergebieden doet de school het uitstekend. Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop de school burgerschap vorm en inhoud geeft. Naast het besef dat dit aspect breder moet worden vormgegeven (Van Kanjerschool naar Kanjerwijk), is ook de invulling van het actieve burgerschap op school door middel van de leerlingenraad met heuse sollicitatierondes een goed voorbeeld van het streven de ontwikkeling van de kinderen zo breed mogelijk te stimuleren.

Verder zijn het inzicht van de school in de leerlingkenmerken en het handelen vanuit deze kennis noemenswaardig. Dit heeft geleid tot een actieve rol van de school in de wijk, waardoor de kernwaarden die de school uitdraagt ook in breder verband worden geoefend, geleerd en toegepast.

Alles overziende is de jury van oordeel dat Kindcentrum Willem-Alexander op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (po) 2014 toekomt.

We proberen uiteraard deze titel te prolongeren voor het jaar 2015. Hiervoor geven we in mei 2015 een presentatie over ons Kindcentrum, in september komt de jury bij ons langs.

Kindcentrum Willem Alexander biedt passend onderwijs
op de basisschool!